Arbetsgrupp Datahantering

Varför?

För att innovation kring digitala fastigheter skall ske på ett säkert, standardiserat och öppet sätt med korrekt datahantering som grund.

Vår vision speglar vårt sätt att arbeta tillsammans med våra medlemmar, att hitta samarbeten och att skapa mötesplatser för att lära av varandra och sprida goda exempel. Det stärker också fastighetsbranschen under förändring som helhet.

Mål: 

Att skapa ett forum för beslutsfattare, användare och andra intressenter att diskutera hur vi tillsammans kan skapa mer hållbara fastigheter genom kollaborativa datadrivna insikter.

Att bidra till kompetens och kunskapsutveckling för hur vi kan bygga rätt från början. Samt hur digital mognad uppnås i fastigheter på ett hållbart sätt där fastigheter kan nyttja sin fulla potential.

Syfte: 

Främja fastighetsbranschens utveckling i förändring där data är nyckeln till förändring, logiska beslut och effektivisering av fastigheter och hur denna kan användas för att skapa värde. Samt tydliggöra både goda exempel, och även belysa vikten av säkerhet kring datahanteringsperspektivet då fastigheter blir alltmer uppkopplade.

Vår roll är att vara ett stöd i fastighetsbranschens utveckling där vi kan och ska identifiera trender, informera och stötta medlemmarna så att de står väl rustade inför framtiden.

Vårt uppdrag:

Tolka och översätta branschspecifika ämnesområden kopplat till datahantering (standarder inom fastigheter) och omvandla svårtolkade tekniska diskussioner för en bredare publik så ämnesområdet kring data blir lättförståeligt och tydligt. Även för personer i beslutsfattande positioner.

Vara branschorganisationens språkrör och driva debatt kring olika ämnesområden och leda tillbaka till olika arbetsgrupper.

Skapa nätverk och forum för kunskapsdelning.

Bryta ner området datahantering i mindre fokusområden inom vertikala marknader för t.ex. Hälso- & sjukvård, kommersiella fastigheter och kontor. Vad är viktigast här och nu, men också i framtiden?

 

I arbetsgruppen ingår:
Johan Möller, Rejlers AB, johan.moller@rejlers.se, 076-677 42 48
Björn Thulin, Siemens AB, bjorn.thulin@se.com, 072-742 56 16

Vilka möjligheter och risker finns det med en datastrategi?

Seminariet genomfördes av arbetsgruppen den 27 januari 2021.

Microsofts senaste trendspalning visar på att cybersecurity i relation till uppkoppling är det viktigaste att ha koll på. Hur säker känner du dig?

Uppkopplade och ihopkopplade fastigheter gör det möjligt att ta del av olika tjänster där antalet funktioner och tjänster ökar successivt, vilket också innebär att fastigheters infrastruktur blir mer komplex då fler öppna system idag än tidigare kommunicerar på en högre nivå. Med fler möjligheter och val tillgängliga blir det allt viktigare att skapa förutsättningar för smart infrastruktur.


Vad tänker du ska vara med för att lyckas följa med förändringståget och inte hamna efter marknaden?