Om Digitala Fastigheter

Branschorganisationen Digitala Fastigheter är ett professionellt nätverk och en plattform för att driva frågor inom digitala fastigheter och smarta samhällen.

Branschorganisationen har som ändamål att främja gemensamma intressen och utvecklingen inom digitala fastigheter.

Digitala Fastigheter, som bildades den 11 september, är ett resultat av ett initiativ som drivits av Andreas Finnstedt på Schneider Electric tillsammans med Johan Granton på Siemens sedan mars 2019. Syftet med föreningen är inte avgränsat till området digitala fastigheter utan riktar sig till samtliga aktörer som har intresse i dessa frågor

Vision

Sverige ska ligga i frontlinjen inom utvecklingen av digitala fastigheter och smarta samhällen och bidra till en hållbar samhällsutveckling ur alla aspekter.

Visionen är att genom ett värdeskapande nätverk skapa förutsättningar för ökat värde för alla intressenter genom att adressera utmaningar och möjligheter för att uppnå framtidssäkra, hållbara och smarta byggnader och samhällen.

Mission

Branschorganisationen Digitala Fastigheter är ett professionellt nätverk för alla intressenter som vill driva frågeställningar och utmaningar inom digitaliseringsprocessen av fastigheter i syfte att skapa nya och utvecklade värden för kunder, samhälle och nyttjare.

Branschorganisationen har som ändamål att förenkla digitaliseringsresan och agera som en rådgivande partner för alla som har intresse av utvecklingen inom digitalisering inom fastigheter.

Övergripande målsättningar

  • Att utgöra, för alla aktörer som har intresse inom digitala fastigheter, en gemensam branschorganisation;
  • Att öka kunskapen hos företag, myndigheter och allmänhet;
  • Att möjliggöra och bidra till standardiseringar inom digitala fastigheter för en ökad och hållbar tillväxt inom branschen;
  • Verka för utveckling och stärka det svenska utbildningssystemet för ökad tillgång av utbildade specialister och ingenjörer;
  • Hjälpa medlemmar och andra intressenter med att förverkliga de värden som finns inom räckhåll med nuvarande och senaste tekniken inom sin fastighet;
  • Verka för att identifiera, visualisera och kvantifiera möjliga värden som kan uppnås genom att digitalisera sin fastighet. 

Målsättningar 2023

  • Öka föreningens aktiva nätverk med fler aktiva medlemmar och bredda samarbetet med andra relevanta organisationer;
  • Genomföra egna seminarium vid minst höst- och årsmöte, samt delta som talare vid bland annat Elfack;
  • Identifiera de viktigaste frågorna och eventuella hinder som föreningen kan påverka i rätt riktning;
  • Tillsätta arbetsgrupper för fördjupning inom ämnen som medlemmarna finner aktuella och viktiga.