Om Digitala Fastigheter

Branschorganisationen Digitala Fastigheter är ett professionellt nätverk och en plattform för att driva frågor inom digitala fastigheter och smarta samhällen.

Branschorganisationen har som ändamål att främja gemensamma intressen och utvecklingen inom digitala fastigheter.

Digitala Fastigheter, som bildades den 11 september, är ett resultat av ett initiativ som drivits av Andreas Finnstedt på Schneider Electric tillsammans med Johan Granton på Siemens sedan mars 2019. Syftet med föreningen är inte avgränsat till området digitala fastigheter utan riktar sig till samtliga aktörer som har intresse i dessa frågor

Vision

Sverige ska ligga i frontlinjen inom utvecklingen av digitala fastigheter och smarta samhällen och bidra till en hållbar samhällsutveckling ur alla aspekter.

Visionen är att genom ett värdeskapande nätverk skapa förutsättningar för ökat värde för alla intressenter genom att adressera utmaningar och möjligheter för att uppnå framtidssäkra, hållbara och smarta byggnader och samhällen.

Mission

Branschorganisationen Digitala Fastigheter är ett professionellt nätverk för alla intressenter som vill driva frågeställningar och utmaningar inom digitaliseringsprocessen av fastigheter i syfte att skapa nya och utvecklade värden för kunder, samhälle och nyttjare.

Branschorganisationen har som ändamål att förenkla digitaliseringsresan och agera som en rådgivande partner för alla som har intresse av utvecklingen inom digitalisering inom fastigheter.

Övergripande målsättningar

 • Skapa en, för alla aktörer inom digitala fastigheter, gemensam branschorganisation.
 • Öka kunskapen hos företag, myndigheter och allmänhet.
 • Proaktivt driva den svenska utvecklingen av standardisering inom digitala fastigheter och genomföra gemensamma satsningar för en ökad och hållbar tillväxt.
 • Ta fram och förädla relevant branschstatistik och business intelligence till stöd för föreningens beslutsfattande.
 • Verka för utveckling och stärka det svenska utbildningssystemet för ökad tillgång av utbildade specialister och ingenjörer.
 • Medverka till definition av digital tvilling för Sverige
 • Inleda arbete med att tydliggöra reella och mätbara värden med strukturerad digital information, värden som bidrar till fastighetens värdeökning.
 • Verka för och samverka inom forskningsprojekt på nationell och internationell nivå.

Målsättningar 2022

 • Skapa en gemensam värdeskapande grundplattform att stå på.
 • Identifiera de viktigaste frågorna och hindren.
 • Testa olika aktiviteter för att se vad som gör störst verkan på engagemang bland medlemmar, på verkan på omgivning och ökning av medlemsantal.
 • Tillsätta arbetsgrupper för viktiga områden.
 • Starta två gemensamma utvecklingsprojekt.